MS Repertoire – Marubalka (Composer: Thyagaraja)

 

Marubalka in Ragam Sriranjani composed by Thyagaraja

Accompanists:
R.K.Venkatarama Shastri – Violin
V.Nagarajan – Mridangam
Umayalpuram N.Kodhandarama Aiyar – Ghatam

Leave a reply